Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Siemons administratie- & nalatenschapscoaching

A. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Op­dracht­ge­ver: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan op­dracht­ne­mer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werk­zaam­he­den.
 2. Op­dracht­ne­mer: Siemons administratie- & nalatenschapscoaching te Helmond, welke in opdracht van of ten behoeve van op­dracht­ge­ver diensten en/of werk­zaam­he­den verricht, of die de wederpartij van op­dracht­ge­ver is in een overeenkomst van opdracht.
 3. Werk­zaam­he­den: Alle werk­zaam­he­den waartoe opdracht is gegeven, of die door op­dracht­ne­mer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaan­de geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werk­zaam­he­den zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
 4. Bescheiden: Alle door op­dracht­ge­ver aan op­dracht­ne­mer ter beschikking gestelde goederen en zaken, waaronder stukken of gege­vensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door op­dracht­ne­mer vervaar­digde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
 5. Overeenkomst: Elke afspraak tussen op­dracht­ge­ver en op­dracht­ne­mer tot het verrichten van werk­zaam­he­den door op­dracht­ne­mer ten behoeve van op­dracht­ge­ver, conform het bepaalde in de opdracht­bevestiging.

B. Toepasselijkheid

 1. Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de toepasselijkheid van andere algeme­ne voorwaarden dan deze voorwaarden, hoe dergelijke ande­re algemene voorwaarden ook mochten zijn genaamd en welke vorm deze ook mochten hebben, daaronder mede begrepen andere algemene voor­waarden van de op­dracht­ge­ver of welke door de op­dracht­ge­ver mochten worden gehanteerd, en de toepasselijkheid van zulke andere algemene voorwaarden wordt door op­dracht­ne­mer uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het aanvaarden van door of namens op­dracht­ne­mer verrichte diensten, aan­vaardt op­dracht­ge­ver onvoorwaardelijk dat deze voor­waarden van toepassing zijn en dat de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden als in dit lid bedoeld is uitgesloten, en doet voor zover de op­dracht­ge­ver afstand van de toepasselijk­heid van andere algemene voor­waarden.
 2. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeen­komst, nietig zou zijn of vernie­tigd wordt, blijft de overeen­komst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden ver­vangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

C. Aanvang en duur van de overeen­komst

 1. Elke overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door op­dracht­ge­ver ondertekende opdrachtbevestiging door op­dracht­ne­mer retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door op­dracht­ge­ver aan op­dracht­ne­mer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de over­eenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Een overeenkomst bindt op­dracht­ne­mer alleen wanneer deze is aange­gaan c.q. wanneer de schrifte­lijke bevestiging bedoeld in het eerste lid van dit artikel is ondertekend door een of meer personen, die gerechtigd zijn de op­dracht­ne­mer terzake te binden. Overeenkomsten of aanvul­lingen en/of wijzigingen daarop of daarin, en afspraken, toezeggingen enz. gesloten, gemaakt of gedaan door een werkne­mer of werknemers van op­dracht­ne­mer, die niet gerech­tigd zijn de op­dracht­ne­mer terzake te binden, dan wel welke niet in schriftelijke vorm zijn gemaakt, zijn voor op­dracht­ne­mer niet bindend.
 3. Een eventuele wijziging en/of gedeeltelijke annulering of algehele annulering van een opdracht, door of op verzoek van de op­dracht­ge­ver, kan alleen plaatsvinden met de vooraf­gaande schriftelijke toestemming van op­dracht­ne­mer en op voorwaarde, dat de reeds door op­dracht­ne­mer c.q. door een werknemer of werknemers van op­dracht­ne­mer verrichte werk­zaam­he­den geheel door de op­dracht­ge­ver worden vergoed.
 4. Voor werk­zaam­he­den en/of op­drach­ten waarvoor geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzon­den, dan wel indien de opdracht­bevestiging (nog) niet getekend retour is ont­vangen, geldt dat de overeenkomst tot stand komt onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment, dat door of namens op­dracht­ne­mer daadwerkelijk met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen, terwijl ingeval geen offerte of opdracht­bevestiging is verzonden de declaratie van op­dracht­ne­mer als opdrachtbevestiging wordt be­schouwd, welke tevens geacht wordt de overeen­komst juist en volledig weer te geven.
 5. Een overeenkomst met op­dracht­ge­ver wordt aangegaan onder de voorwaarden, dat de op­dracht­ge­ver haar/zijn verplichtingen tijdig en op de juiste wijze ten opzichte van op­dracht­ne­mer nakomt.
 6. Op­dracht­ne­mer is ten opzichte van de op­dracht­ge­ver gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst, dan wel daarna, voordat van de zijde van op­dracht­ne­mer met de uitvoering van de overeenkomst wordt begon­nen, dan wel die uitvoering wordt voortgezet, de verstrekking door de op­dracht­ge­ver te verlangen van vol­doende zekerheid terzake van tijdige voldoening door de op­dracht­ge­ver aan zijn/haar betalings­verplichtingen en eventuele overige verplichtingen ten opzichte van op­dracht­ne­mer.
 7. Op­dracht­ne­mer is ten opzichte van de op­dracht­ge­ver gerechtigd en be­voegd derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De kosten terzake hier­van zullen aan de op­dracht­ge­ver worden doorberekend.
 8. Alle opdrachten van de op­dracht­ge­ver worden geacht uitsluitend te zijn aanvaard door en elke over­eenkomst van opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gesloten met op­dracht­ne­mer. Dit geldt ook indien het de uitdruk­kelijke of stilzwijgende bedoeling van de op­dracht­ge­ver is, dat de opdracht door een werknemer van op­dracht­ne­mer zal worden uitge­voerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek en de werking van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek worden volle­dig uitgesloten.
 9. Het staat partijen vrij de totstand­koming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 10. Elke overeenkomst wordt aange­gaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

D. Gegevens op­dracht­ge­ver

 1. De op­dracht­ge­ver is ervoor verant­woor­delijk, dat alle voor de uitvoering van een overeenkomst benodigde, relevante of nuttige gegevens en informatie steeds tijdig en in voor op­dracht­ne­mer geheel begrijpe­lijke en bruikbare vorm aan op­dracht­ne­mer ter beschikking zullen worden gesteld. De kosten van de verkrijging en het in begrijpelijke en bruikbare vorm brengen en houden van dergelijke gegevens en informatie en van de ter beschik­kingstelling daarvan aan op­dracht­ne­mer zijn voor rekening van de op­dracht­ge­ver.
 2. Op­dracht­ne­mer is ten opzichte van de op­dracht­ge­ver gerechtigd om, ingeval voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en informatie niet, niet volledig, niet tijdig, of niet in de juiste vorm aan op­dracht­ne­mer ter beschikking zijn gesteld, of indien de op­dracht­ge­ver anderszins niet voldoet aan zijn verplichtingen, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te staken. In een dergelijk geval zal de op­dracht­ge­ver, onverminderd het recht van op­dracht­ne­mer op ver­goeding van schade, in elk geval aan op­dracht­ne­mer de toepasselijke vergoeding verschul­digd zijn voor hetgeen reeds ter uitvoe­ring van de overeenkomst is verricht, terwijl op­dracht­ne­mer alsdan voorts ge­rechtigd is extra kosten volgens zijn gebrui­ke­lijke tarieven in rekening te brengen.
 3. Op­dracht­ge­ver is gehouden op­dracht­ne­mer onverwijld te informe­ren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 4. Op­dracht­ge­ver staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouw­baar­heid van de door of namens hem aan op­dracht­ne­mer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 5. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voort­vloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van op­dracht­ge­ver.
 6. Indien en voor zover op­dracht­ge­ver zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, be­houdens het bepaalde onder N, aan deze geretourneerd.

E. Uitvoering opdracht en advise­ring

 1. Uitvoering van een aanvaarde opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de betreffende op­dracht­ge­ver. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan of verband houdende met de opdracht of met de inhoud van de voor uitvoering van de opdracht of in verband daarmede verrichte werk­zaam­he­den en activiteiten.
 2. Indien een op­dracht­ge­ver een derde/derden laat kennisnemen van de inhoud van de ten behoeve van hem door op­dracht­ne­mer verrichte werk­zaam­he­den of activi­teiten, dient de op­dracht­ge­ver de derde op deze algemene voorwaarden te wijzen en ervoor te zorgen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde(n) worden geaccepteerd. Iedere op­dracht­ge­ver vrijwaart op­dracht­ne­mer en zijn medewerkers en hulppersonen tegen vorderingen van derden, die zijn gebaseerd op of verband houden met schade, welke is geleden of beweerdelijk zou zijn geleden door of in verband met de werk­zaam­he­den of activiteiten door op­dracht­ne­mer en zijn medewerkers en hulppersonen ten behoeve van de op­dracht­ge­ver verricht, en iedere op­dracht­ge­ver vrijwaart op­dracht­ne­mer en zijn medewerkers en hulp­personen tegen vorderingen van derden, welke zijn gebaseerd op of verband houden met schade, welke is geleden of beweerdelijk zou zijn geleden door of in verband met een door op­dracht­ne­mer of één van zijn werknemers of andere hulppersonen gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.
 3. Op­dracht­ne­mer zal bij de uitvoe­ring van de aan hem verleende opdracht en bij de selectie van door hem in te schakelen andere personen/ instellingen de zorg van een goed op­dracht­ne­mer in acht nemen.
 4. Op­dracht­ne­mer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Op­dracht­ne­mer zal zo mogelijk reke­ning houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van op­dracht­ge­ver omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Op­dracht­ne­mer zal de werk­zaam­he­den naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefe­naar uitvoeren. Op­dracht­ne­mer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 6. Op­dracht­ne­mer heeft het recht bepaalde werk­zaam­he­den, zonder kennis­geving aan en uitdrukkelijke toestemming van op­dracht­ge­ver, te laten verrichten door een door op­dracht­ne­mer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van op­dracht­ne­mer wenselijk is.
 7. Op­dracht­ne­mer voert de overeen­komst uit in overeenstemming met de voor hem toepasselijke Verordening Gedragscode en beroepsregels en hetgeen krachtens de wet van hem wordt geëist.
 8. Indien tijdens de duur van de over­eenkomst werk­zaam­he­den wor­den ver­richt ten behoeve van het beroep of bedrijf van op­dracht­ge­ver welke niet vallen onder de werk­zaam­he­den waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze werk­zaam­he­den op grond van afzonder­lijke overeenkom­sten geacht te zijn verricht.
 9. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werk­zaam­he­den moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benade­ring en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toereken­bare tekortkoming van op­dracht­ne­mer en mitsdien geen grond voor ont­binding van de overeenkomst op. Op­dracht­ge­ver kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen op­dracht­ne­mer de over­een­komst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Over­schrij­ding van die nieuwe, redelijke, termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door op­dracht­ge­ver waarbij de op­dracht­ge­ver op­dracht­ne­mer uitdrukkelijk schrif­telijk in gebreke dient te stellen voordat op­dracht­ne­mer in verzuim zal kunnen zijn. Op­dracht­ne­mer zal nimmer aanspra­ke­lijk zijn voor enige overschrijding van een termijn zoals in dit lid van dit artikel bedoeld, en bij overschrijding daarvan is op­dracht­ne­mer ten op­zichte van op­dracht­ge­ver niet gehou­den tot enige vergoeding van schade. Ingeval van excessieve overschrij­ding van een termijn zullen partijen met elkaar in overleg treden.
 10. De uitvoering van de overeen­komst is niet ‑ tenzij uitdrukke­lijk anders schriftelijk wordt ver­meld ‑ specifiek gericht op het ont­dekken van fraude. Indien de werk­zaam­he­den aanwijzingen voor fraude opleveren, zal op­dracht­ne­mer daar­over aan op­dracht­ge­ver rapporteren. Op­dracht­ne­mer is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en regel­geving en de door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde ver­ordeningen, voor­schriften en richt­lijnen.
 11. Indien is afgesproken, dat advise­ring in stappen of fasen zal gebeuren, is op­dracht­ne­mer gerechtigd de werk­zaam­he­den met betrekking tot een volgende stap of fase, dan wel enig deel van die werk­zaam­he­den uit te stellen of op te schorten totdat de op­dracht­ge­ver de resultaten van de vooraf­gaande stap(pen) of fase(n) schriftelijk heeft goedgekeurd.
 12. Partijen kunnen wijzigingen en/of uitbreidingen van de overeen­gekomen werk­zaam­he­den overeenko­men. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal op­dracht­ne­mer de op­dracht­ge­ver mede­delen, welke prijsverhoging de gewenste of over­eengekomen wijzi­ging(en) of uit­breiding(en) met zich mee zal (zullen) brengen. Ingeval van wijziging of uitbreiding zal het tijdstip waarop de werk­zaam­he­den zullen worden voltooid navenant worden opgeschoven.
 13. Indien aan op­dracht­ne­mer tijdens de uitvoering van de overeenge­komen werk­zaam­he­den blijkt, dat een wijzi­ging en/of uitbreiding daarvan nood­zakelijk of wenselijk is, zal op­dracht­ne­mer de op­dracht­ge­ver daar­over schriftelijk inlichten waarbij, ingeval voor de advisering een vaste prijs is overeengekomen, op­dracht­ne­mer de op­dracht­ge­ver zal mededelen welke prijsverhoging de wijziging of uitbrei­ding met zich zal brengen. Indien de op­dracht­ge­ver alsdan niet binnen veertien (14) dagen schrifte­lijk met de voorgestelde wijzigingen en/of uitbreidingen heeft ingestemd, zal op­dracht­ne­mer gerechtigd zijn de uitvoering van de werk­zaam­he­den op te schorten of te staken, in welk geval de op­dracht­ge­ver gehouden zal zijn op­dracht­ne­mer een vergoeding te betalen voor de reeds verrichte werk­zaam­he­den volgens het door op­dracht­ne­mer gehanteerde tarief, ook indien een vaste prijs was overeengekomen, zulks onvermin­derd het recht van op­dracht­ne­mer tot het vorderen van schadevergoeding.
 14. Indien op­dracht­ne­mer de op­dracht­ge­ver omtrent een noodzake­lijke of gewenste wijziging of uitbreiding inlicht, zal het tijdstip van de voltooiing van de advisering tenminste drie (3) weken worden opgeschoven, terwijl voorts, indien een wijziging of uitbreiding van de werk­zaam­he­den plaatsvindt, dit tijd­stip navenant verder zal worden opgeschoven.

F. Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Op­dracht­ne­mer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door op­dracht­ge­ver ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhou­ding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen, waar­onder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwas­sen en financiering van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met verge­lijkbare strekking, op­dracht­ne­mer een infor­matie­plicht opgelegen, of voor zover op­dracht­ge­ver op­dracht­ne­mer van de geheim­houdingsplicht heeft onthe­ven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van op­dracht­ne­mer, voor zover op­dracht­ne­mer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
 2. Op­dracht­ne­mer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele op­dracht­ge­vers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doelein­den.
 3. Op­dracht­ne­mer is niet gerechtigd de informatie die hem door op­dracht­ge­ver ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval op­dracht­ne­mer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 4. Behoudens de uitdrukkelijke voor­afgaande schriftelijke toestem­ming van op­dracht­ne­mer, is het op­dracht­ge­ver niet toegestaan de inhoud van ad­viezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van op­dracht­ne­mer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, ge­schiedt ter inwinning van een deskun­dig oordeel omtrent de desbetreffende werk­zaam­he­den van op­dracht­ne­mer, op op­dracht­ge­ver een wettelijke of be­roepsplicht tot openbaarmaking rust, of op­dracht­ge­ver voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
 5. Op­dracht­ne­mer staat ervoor in, dat zijn personeel en de personen van wie hij zich bij de uitvoering van deze overeenkomst bedient, zich onderwer­pen aan de bij op­dracht­ne­mer geldende regels c.q. reglement terzake van geheimhouding.

G. Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendoms­rech­ten, welke – waar en wanneer dan ook ‑ ten aanzien van de resultaten van de diensten zullen of kunnen worden uitgeoefend, berusten bij op­dracht­ne­mer.
  Voor zover nog nodig worden deze rechten op grond van deze over­eenkomst door de op­dracht­ge­ver aan op­dracht­ne­mer overgedra­gen, welke overdracht door op­dracht­ne­mer bij deze wordt aan­vaard. De intellectuele eigendoms­rechten, welke ten aanzien van de door op­dracht­ne­mer te verrichten diensten kunnen worden uitge­oefend, blijven bij op­dracht­ne­mer berusten.
 2. Het is op­dracht­ge­ver uitdrukke­lijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemont­wer­pen, werkwijzen, advie­zen, (model) contracten en andere geestesproducten, één en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
 3. Het is op­dracht­ge­ver niet toege­staan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werk­zaam­he­den van op­dracht­ne­mer.

H. Overmacht

 1. Als “overmacht” wordt be­schouwd, iedere omstandigheid, oor­zaak of gebeurtenis, waar ook plaats­vindend, optredend of zich voor­doend, die de correcte, volledige en tijdige nakoming van enige ver­bintenis van op­dracht­ne­mer tijdelijk of blijvend verhindert, onmogelijk maakt of onrede­lijk bezwaarlijk maakt, en welke omstandigheid, oor­zaak of gebeurte­nis op­dracht­ne­mer redelijkerwijs niet kan voorkomen, of welke geheel of ten dele buiten de invloedssfeer van op­dracht­ne­mer ligt of waarop op­dracht­ne­mer geen invloed kan uit­oefenen. Als overmacht leverende omstandig­heid, oorzaak of gebeurtenis, worden in elk geval onder meer beschouwd: brand, ontploffing, blikseminslag, over­stroming, storm, sneeuw, vorst en andere weersomstandigheden; staking, werkonderbreking, boven­matig (ziekte)verzuim van personeel van op­dracht­ne­mer; oorlog, molest; maatschappelijke onrust; overheids­maat­regelen en/of voor­schriften, welke de nakoming van verbin­tenissen verhinderen, vertragen of anderszins bemoeilijken; technische storingen en/of mankementen, vertra­ging, storing of onderbreking in of reparatie van computer en het daarbij behorende netwerk.
 2. Als “overmacht” worden tevens beschouwd de gevolgen van enige omstandigheid, oorzaak of gebeur­tenis als bedoeld in het voorgaande lid.
 3. Op­dracht­ge­ver heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeen­komst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
 4. Ongeacht het gestelde in de eerste twee leden van dit artikel, geldt, dat indien op­dracht­ne­mer door over­macht is verhinderd enige verbintenis jegens de op­dracht­ge­ver na te komen, en de overmachtsituatie naar het oordeel van op­dracht­ne­mer van blijvende of lang­durige aard is, de op­dracht­ge­ver en de op­dracht­ne­mer een regeling kunnen treffen over de ontbinding van de overeenkomst volgens de Wet en de daaraan verbonden gevolgen.
 5. Op­dracht­ne­mer is gerechtigd beta­ling te vorderen terzake van al hetgeen door of namens hem ter uitvoering van de overeenkomst met de op­dracht­ge­ver is gepresteerd voordat de overmacht opleverende omstandigheid, oorzaak of gebeurte­nis optrad of is gebleken.

I. Honorarium

 1. Op­dracht­ne­mer heeft het recht vóór de aanvang van de werk­zaam­he­den en tussentijds de uitvoering van zijn werk­zaam­he­den op te schorten tot dat op­dracht­ge­ver een door op­dracht­ne­mer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te ver­richten werk­zaam­he­den heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.
 2. Het honorarium van op­dracht­ne­mer is niet afhankelijk van de uit­komst van de verrichte werk­zaam­he­den.
 3. Het honorarium van op­dracht­ne­mer kan bestaan uit een vooraf vast­gesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door op­dracht­ne­mer gewerkte tijdseenheid en is verschul­digd naarmate door op­dracht­ne­mer werk­zaam­he­den ten behoeve van op­dracht­ge­ver zijn verricht.
 4. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengeko­men, is op­dracht­ne­mer gerechtigd daaren­boven een tarief per gewerkte tijds­eenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werk­zaam­he­den de in de overeenkomst voorziene werk­zaam­he­den te boven gaan, het­geen op­dracht­ge­ver alsdan eveneens verschuldigd is.
 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is op­dracht­ne­mer gerech­tigd het overeengekomen tarief dienovereen­komstig aan te passen, tenzij op­dracht­ge­ver en op­dracht­ne­mer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 6. Het honorarium van op­dracht­ne­mer, zo nodig vermeerderd met ver­schotten en declaraties van ingescha­kelde derden, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelas­ting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werk­zaam­he­den aan op­dracht­ge­ver in rekening gebracht.

J. Betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag door op­dracht­ge­ver dient te ge­schieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum, in Nederlandse valu­ta, ten kantore van op­dracht­ne­mer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de beta­ling betrekking heeft op de werk­zaam­he­den, zonder enig recht op korting of schuld­vergelijking.
 2. Indien op­dracht­ge­ver niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechts­wege in verzuim en heeft op­dracht­ne­mer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag op­dracht­ge­ver over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van op­dracht­ne­mer.
 3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechte­lijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van op­dracht­ge­ver, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proces­kostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vast­gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250.
 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van op­dracht­ge­ver naar het oordeel van op­dracht­ne­mer daartoe aanleiding geeft, is op­dracht­ne­mer gerechtigd van op­dracht­ge­ver te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door op­dracht­ne­mer te bepalen vorm. Indien op­dracht­ge­ver nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is op­dracht­ne­mer gerechtigd, onverminderd zijn overi­ge rechten, de verdere uitvoering van de overeen­komst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen op­dracht­ge­ver aan op­dracht­ne­mer uit welken hoofde ook verschul­digd is, direct opeisbaar.
 5. In geval van een gezamenlijk gege­ven opdracht zijn op­dracht­ge­vers, voor zover de werk­zaam­he­den ten behoeve van de gezamenlijke op­dracht­ge­vers zijn verricht, hoofdelijk aan­sprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 6. Iedere betaling van de op­dracht­ge­ver strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door hem ver­schul­digde rente en van de aan op­dracht­ne­mer verschuldigde incasso­kos­­ten en administratiekosten, en vervol­gens ter voldoening van de open­staande vordering in volgorde van ouderdom, derhalve te beginnen met de oudste openstaande vordering.

K. Reclame

 1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werk­zaam­he­den dient schrif­telijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover op­dracht­ge­ver reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien op­dracht­ge­ver aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan op­dracht­ne­mer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclames met betrekking tot het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen acht (8) dagen na de datum van die factuur bij op­dracht­ne­mer te worden ingediend.
 3. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schort de betalings­verplich­ting van op­dracht­ge­ver niet op, behoudens voor zover op­dracht­ne­mer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
 4. In geval van een terecht uitge­brachte reclame heeft op­dracht­ne­mer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werk­zaam­he­den of het geheel of het gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door op­dracht­ge­ver reeds betaald honorarium zonder dat de op­dracht­ge­ver daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
 5. Reclames kunnen alleen in be­han­de­ling worden genomen wanneer daarbij de aard en de grond van de klachten nauwkeurig zijn opgegeven.
 6. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rech­ten van op­dracht­ge­ver in verband met de reclame.

L. Aansprakelijkheid

 1. Indien de uitvoering van een opdracht door op­dracht­ne­mer leidt tot aansprakelijkheid, dan zal die aanspra­kelijkheid met inachtneming van deze algemene voorwaarden steeds beperkt zijn tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijk­heids­verze­ke­ring van de op­dracht­ne­mer, die de opdracht heeft aanvaard, wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico, dat ingevolge de toepasselijke verze­ke­rings­overeenkomst in het des­betreffen­de geval voor rekening van op­dracht­ne­mer komt. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor op­dracht­ne­mer, die ten onrechte of zonder geldige reden een opdracht of de verdere uitvoering van een opdracht geheel of ten dele heeft geweigerd, dan wel de uitvoering van een opdracht heeft onderbroken, opgeschort of beëindigd of doen onderbreken, op­schorten of beëindi­gen en dit leidt tot aansprakelijkheid voor schade, welke daaruit voort­vloeit.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het voorgaande artikel bedoelde verzeke­ring mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het eigen risico, dat ingevolge deze verzekering in het desbetreffende geval voor reke­ning komt van op­dracht­ne­mer, die de opdracht heeft aanvaard of geweigerd, of die de uitvoering van de opdracht heeft onderbroken, opgeschort of beëindigd of heeft doen onderbreken, opschor­ten of beëindigen.
 3. Het vorenstaande is evenzo van toepassing op het personeel van op­dracht­ne­mer.
 4. De in de vorige leden om­schre­ven aansprakelijkheidsbeperking geldt te­vens voor het geval dat en in zoverre als op­dracht­ne­mer, die de opdracht heeft aanvaard, aansprake­lijk is voor het niet deugdelijk functio­neren van of bij of in verband met de uitvoering van de opdracht gebruikte of toegepaste appa­ra­tuur, uitrusting, software, gegevens­bestanden, regis­ters of andere zaken, materialen of middelen en voor het handelen en/of nalaten van of de on­acht­zaamheid van personen, die onder diens directe leiding werkzaam zijn.
 5. Het staat op­dracht­ne­mer, die de op­dracht heeft aanvaard, vrij om naar eigen inzicht derden in te schakelen voor het uitvoeren van een aanvaarde opdracht. Met iedere opdracht gegeven aan op­dracht­ne­mer, die de opdracht aan­vaardt, wordt steeds geacht de be­voegdheid te zijn verleend om aan­sprakelijkheids­beperkingen van der­den namens de op­dracht­ge­ver te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van op­dracht­ne­mer, die de opdracht heeft aanvaard, voor enige tekortkoming van ter uitvoering daarvan inge­schakelde of daarbij betrok­ken der­den is uitgesloten.
 6. Terzake van verstrekte adviezen is op­dracht­ne­mer slechts aansprake­lijk voor normaliter voorzienbare en ver­mijdbare tekortkomingen daarin, met dien verstande, dat deze aanspra­kelijkheid nimmer het bedrag van de voor de desbetreffende adviezen be­dongen en ontvangen vergoeding te boven zal gaan.
 7. Op­dracht­ne­mer is niet aansprake­lijk voor:
  – bij op­dracht­ge­ver of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door op­dracht­ge­ver aan op­dracht­ne­mer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van op­dracht­ge­ver;
  – bij op­dracht­ge­ver of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door op­dracht­ne­mer ingeschakelde hulpperso­nen (werknemers van op­dracht­ne­mer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met op­dracht­ne­mer verbonden or­ga­ni­satie;
  – bij op­dracht­ge­ver of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder be­gre­pen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onder­neming van op­dracht­ge­ver.
 8. Op­dracht­ne­mer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van op­dracht­ge­ver ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbete­ring van het gebrekkige product.
 9. Op­dracht­ne­mer is niet aansprake­lijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens op­dracht­ge­ver, op­dracht­ne­mer of derden.
 10. Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel is bepaald, verjaart elke vordering tot schadevergoeding na verloop van één (1) jaar nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt of onderkend, dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt of onderkend, en in elk geval na verloop van drie (3) jaren na beëindiging van de werk­zaam­he­den c.q. na het gegeven advies aan de op­dracht­ge­ver.
 11. Op­dracht­ge­ver vrijwaart op­dracht­ne­mer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede be­gre­pen aandeelhouders, bestuur­ders, commis­sa­ris­sen en personeel van op­dracht­ge­ver, alsmede gelieerde recht­­personen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van op­dracht­ge­ver betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Op­dracht­ge­ver vrijwaart op­dracht­ne­mer in het bijzonder tegen vorde­ringen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat op­dracht­ge­ver aan op­dracht­ne­mer onjuiste of onvol­ledige informatie heeft verstrekt, ten­zij op­dracht­ge­ver aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijner­zijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van op­dracht­ne­mer. Het voorgaande is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wet­boek.
 12. Op­dracht­ge­ver vrijwaart op­dracht­ne­mer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het ge­val op­dracht­ne­mer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwon­gen is de op­dracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ont­vangen welke op­dracht­ne­mer in de uitoefening van de opdracht van op­dracht­ge­ver of derden heeft ontvangen.

M. Opzegging

 1. Op­dracht­ge­ver en op­dracht­ne­mer kunnen de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door op­zeg­ging beëindigen. Indien de overeen­komst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder I, tweede lid van toepassing.
 2. Opzegging dient schriftelijk bij aangetekend schrijven aan de weder­partij te worden medegedeeld.
 3. Op­dracht­ne­mer zal de overeen­komst met de op­dracht­ge­ver met onmiddellijke ingang kunnen opzeg­gen, indien:
  – de op­dracht­ge­ver in staat van faillissement verklaard wordt, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, of de op­dracht­ge­ver, voorlopige of definitieve, surseance van betaling verleend wordt, of beslag wordt gelegd op het gehele vermogen van de op­dracht­ge­ver of een gedeelte daarvan;
  – de op­dracht­ge­ver, indien deze een natuurlijke persoon is, over­lijdt of onder curatele wordt gesteld, dan wel goede­ren van de op­dracht­ge­ver onder bewind worden ge­steld;
  – als de op­dracht­ge­ver een rechtspersoon is, de liquidatie van de op­dracht­ge­ver wordt aangevangen, dan wel een vordering tot ontbinding van de op­dracht­ge­ver wordt inge­steld of een ontbindings­besluit ten aanzien van de op­dracht­ge­ver wordt of is geno­men.
 4. Indien een overeenkomst inge­volge de bepalingen van dit artikel wordt opgezegd of ontbonden, zullen de bedragen, welke de op­dracht­ge­ver op het ogenblik van opzegging of ontbinding aan op­dracht­ne­mer ver­schul­digd is ten volle verschuldigd blijven, en zal de op­dracht­ge­ver ten aanzien van deze bedragen de rente en kosten verschuldigd zijn volgens de bepalingen van deze algemene voor­waarden, onverminderd het recht van op­dracht­ne­mer tot het vorderen van schadevergoeding en de overige aan op­dracht­ne­mer toekomende rechten.
 5. Indien en voor zover op­dracht­ne­mer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden op­dracht­ge­ver gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van op­dracht­ge­ver eisen.

N. Opschortingsrecht

 1. Op alle goederen en zaken, welke zich van of namens de op­dracht­ge­ver onder op­dracht­ne­mer bevinden, on­geacht de oorzaak of reden daarvan, heeft op­dracht­ne­mer een retentierecht zolang de op­dracht­ge­ver niet aan al zijn verplichtingen jegens op­dracht­ne­mer heeft voldaan.
  Op­dracht­ne­mer is gehouden de zaken/goederen bedoeld in het voor­gaande lid volgens goed koop­mansgebruik te be­he­ren of te doen beheren, maar de op­dracht­ge­ver zal geen enkel recht op vergoeding of schadevergoeding kun­nen doen gel­den ingeval van geheel of ge­deeltelijk tenietgaan of verlies van die goederen/zaken en/of schade aan die goederen/zaken buiten schuld van de op­dracht­ne­mer, en het risico voor die goederen blijft dan ook bij de op­dracht­ge­ver.

O. Titels van de artikelen

 1. Titels van de artikelen van deze algemene voorwaarden dienen uit­sluitend om de lezing en overzichte­lijkheid daarvan te vergemakkelijken, doch hebben geen andere betekenis; deze titels zullen in het bijzonder niet kunnen worden gebruikt voor de interpretatie van deze algemene voor­waarden.

P. Geldigheid

 1. Ingeval enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwing­baar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voor­schrift, rechterlijke uitspraak, of enige richtlijn, beslissing, aanbeve­ling of maatregel van enige plaatselijke, regionale, nationale of supranationale autoriteit of instantie, dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.
  Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in de vorige volzin, maar wel geldig zou zijn indien deze beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest vérstrekkende of om­vangrijkste be­perk­tere omvang of strekking, waar­mede of waarin zij wél geldig is.

Q. Toepasselijk recht en forum­keuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen op­dracht­ge­ver en op­dracht­ne­mer waar­op deze algemene voorwaarden van toe­passing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen op­dracht­ge­ver en op­dracht­ne­mer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de sector Kanton van de Rechtbank behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin op­dracht­ne­mer zijn woonplaats heeft.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen op­dracht­ge­ver en op­dracht­ne­mer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.